• 1.

  Tao Zhu; Lin Yin; Jie He; Zechen Wei; Xin Yang; Jie Tian; Hui Hui, "Accurate Concentration Recovery for Quantitative Magnetic Particle Imaging Reconstruction via Nonconvex Regularization", Early Access, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2024, doi: 10.1109/TMI.2024.3383468.

 • 2.

  Yaxin Shang; Jie Liu; Yanjun Liu; Yueqi Wang; Yusong Shen; Xiangjun Wu; Liwen Zhang; Hui Hui; Jie Tian, Spatial-Frequency Multi-Scale Transformer for Deblurring and Shape-Preserving Reconstruction in Magnetic Particle Imaging, in IEEE Transactions on Computational Imaging, vol. 10, pp. 196-207, 2024, doi: 10.1109/TCI.2024.3356859.

 • 3.

  Pengli Gao, Yu Liu, Xiaoli Wang, Xin Feng, Heng Liu, Songlu Liu, Xiazi Huang, Xiangjun Wu, Fei Xiong, Xiaohua Jia, Hui Hui, Jingying Jiang & Jie Tian,Adhesion molecule–targeted magnetic particle imaging nanoprobe for visualization of inflammation in acute lung injury. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 51(5), 1233-1245, 2024. doi: 10.1007/s00259-023-06550-4

 • 4.

  Z. Wei, Y. Liu, T. Zhu, X. Yang, J. Tian and H. Hui, "BSS-TFNet: Attention-Enhanced Background Signal Suppression Network for Time-Frequency Spectrum in Magnetic Particle Imaging," in IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 8, no. 2, pp. 1322-1336, April 2024, doi: 10.1109/TETCI.2023.3337342.

 • 5.

  Lei Li , Yidong Liao , Qibin Wang , Zhonghao Zhang , Dawei Ge , Jiawei Hu , Ning He , Yanjun Liu , Chenxiao Xu , Yunpeng Gao , Pengyue Guo , Hui Hui , Xin Feng , Shouping Zhu, and Jie Tian,Transverse MNP Signal-Based Isotropic Imaging for Magnetic Particle Imaging, in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 73, pp. 1-13, 2024, Art no. 4501413, doi: 10.1109/TIM.2023.3341123.

 • 1.

  Xin Feng,  Pengli Gao,  Yabin Li,  Hui Hui,  Jingying Jiang,  Fei Xie,  Jie Tian, First magnetic particle imaging to assess pulmonary vascular leakage in vivo in the acutely injured and fibrotic lung, Bioengineering &Translational Medicine. 2023;e10626. doi:10.1002/btm2.10626

 • 2.

  Lin Yin, Wei Li, Zhongwei Bian, Ziwei Chen, Yanjun Liu, Jing Zhong, Shuixing Zhang, Yang Du, Hui Hui, Jie Tian, A Streamlined 3D Magnetic Particle Imaging System with A Two-stage Excitation Feed-through Compensation Strategy, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, pp. 1-10, 2023, Art no. 4508510, doi: 10.1109/TIM.2023.3328682.

 • 3.

  Yawei Wang, Xin Feng, Wenjing Zhou, Runze Huang, Yating Hu, Hui Hui, Jie Tian, Xiao Wang, Xiao-Wei Chen, Manganese therapy for dyslipidemia and plaque reversal in murine models, Life Metabolism, Volume 2, Issue 6, December 2023, load040, https://doi.org/10.1093/lifemeta/load040

 • 4.

  Yusong Shen, Liwen Zhang, Yaxin Shang, Guang Jia, Lin Yin, Hui Zhang, Jie Tian, Guanyu Yang and Hui Hui, An Adaptive Multi-Frame Parallel Iterative Method for Accelerating Real-time Magnetic Particle Imaging Reconstruction, Physics in Medicine & Biology, 68, 245016, 2023, DOI: 10.1088/1361-6560/ad078d

 • 5.

  Siao Lei, Jie He, Pengli Gao, Yueqi Wang, Hui Hui, Yu An*, Jie Tian*, Magnetic Particle Imaging-Guided Hyperthermia for Precise Treatment of Cancer: Review, Challenges, and Prospects. Molecular Imaging and Biology (2023). https://doi.org/10.1007/s11307-023-01856-z

 • 6.

  Jiaxin Zhang, Zechen Wei, Xiangjun Wu, Yaxin Shang, Jie Tian, Hui Hui, Magnetic particle imaging deblurring with dual contrastive learning and adversarial framework, Computers in Biology and Medicine, Volume 165, 2023, 107461.

 • 7.

  Gen Shi; Lin Yin; Yu An; Guanghui Li; Liwen Zhang; Zhongwei Bian; Ziwei Chen; Haoran Zhang; Hui Hui; Jie Tian, Progressive Pretraining Network for 3D System Matrix Calibration in Magnetic Particle Imaging, IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 42, no. 12, pp. 3639-3650, Dec. 2023, doi: 10.1109/TMI.2023.3297173.

 • 8.

  Haoran Zhang; Bo Zhang; Xin Feng; Yingqian Zhang; Yundai Chen; Hui Hui; Jie Tian, Rapid Viscosity Measurement using Arbitrary Frequency Magnetic Particle Spectrometer,  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, pp. 1-10, 2023, Art no. 6008010, doi: 10.1109/TIM.2023.3298428.

 • 9.

  Huang, X., Hui, H., Shang, W., Gao, P., Zhou, Y., Pang, W., Woo, C. M., Tian, J., Lai, P., Deep Penetrating and Sensitive Targeted Magnetic Particle Imaging and Photothermal Therapy of Early-Stage Glioblastoma Based on a Biomimetic Nanoplatform. Advanced Science, 2023, 10, 2300854. https://doi.org/10.1002/advs.202300854

 • 10.

  Xin Feng, Guang Jia, Jiaming Peng, Liyu Huang, Xiaofeng Liang, Haoran Zhang, Yanjun Liu, Bo Zhang, Yifei Zhang, Meng Sun, Peng Li, Qiguang Miao, Ying Wang, Li Xi, Kai Hu, Tanping Li, Hui Hui, Jie Tian, Relaxation spectral analysis in multi-contrast vascular magnetic particle imaging, Medical Physics, 2023; 50: 4651– 4663. https://doi.org/10.1002/mp.16551

 • 11.

  Hui Hui, Jiaojiao Liu, Hui Zhang, Jing Zhong, Jie He, Bo Zhang, Haoran Zhang, Qin Li,Hongjun Li, and Jie Tian, In vivo measurement of cerebral SPIO concentration in nonhuman primate using magnetic particle imaging detector, IEEE Magnetics Letters, vol. 14, pp. 1-5, 2023, Art no. 8100105, doi: 10.1109/LMAG.2023.3281933.

 • 12.

  Yanjun Liu, Xin Feng, Haoran Zhang, Sijia Liu, Guanghui Li, Yu An, Hui Hui, and Jie Tian, Field-Swept Magnetic Particle Spectroscopy: A Single-Harmonic Method for Simultaneous Determination of Magnetic Nanoparticle Types and Quantities, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 59, no. 7, pp. 1-9, July 2023, Art no. 5300109, doi: 10.1109/TMAG.2023.3279930.

 • 13.

  Xiangjun Wu , Pengli Gao, Peng Zhang, Yaxin Shang, Bingxi He, Liwen Zhang, Jingying Jiang, Hui Hui, Jie Tian (2023). Cross-domain knowledge transfer based parallel-cascaded multi-scale attention network for limited view reconstruction in projection magnetic particle imaging. Computers in biology and medicine, 158, 106809. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2023.106809

 • 14.

  Lu Wang, Yan Huang, Yishen Zhao, Jie Tian, Lu Zhang & Yang Du, Improved Quantitative Analysis Method for Magnetic Particle Imaging Based on Deblurring and Region Scalable Fitting, Molecular Imaging and Biology (2023) DOI: 10.1007/s11307-023-01812-x

 • 15.

  Wei Tong, Yingqian Zhang, Hui Hui, Xin Feng, Bin Ning, Tengfei Yu, Wei Wang, Yaxin Shang, Guanghao Zhang, Suhui Zhang, Feng Tian, Wen He, Yundai Chen, Jie Tian, Sensitive magnetic particle imaging of haemoglobin degradation for the detection and monitoring of intraplaque haemorrhage in atherosclerosis, eBioMedicine, Volume 90, 2023,104509, DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104509.

 • 16.

  Zhang, Peng and Liu, Jie and Li, Yimeng and Yin, Lin and An, Yu and Zhong, Jing and Hui, Hui and Tian, Jie, Dual-Feature Frequency Component Compression Method for Accelerating Reconstruction in Magnetic Particle Imaging, IEEE Transactions on Computational Imaging, 2023, 9, 289-297,DOI: 10.1109/TCI.2023.3255787

 • 17.

  Huiling Peng, Zechen Wei, Yimeng Li, Tao Zhu, Tan Wang, Zhan Fan, Xin Yang, Jie Tian, Hui Hui, Multi-scale dual domain network for nonlinear magnetization signal filtering in magnetic particle imaging, Biomedical Signal Processing and Control, Volume 85, 2023,104863, DOI: 10.1016/j.bspc.2023.104863.

 • 18.

  Yaxin Shang, Jie Liu*, Yanjun Liu, Bo Zhang, Xiangjun Wu, Liwen Zhang*, Wei Tong, Hui Hui and Jie Tian*,Anisotropic edge-preserving network for resolution enhancement in unidirectional Cartesian magnetic particle imaging,Physics in Medicine & Biology, 2023, 68, Number 4. doi: 10.1088/1361-6560/acb584.

 • 19.

  Jiaming Zhuo#, Yueqi Wang#, Hui Hui#, Changjian Li, Junying Yang, Peng Zhang, Chihua Fang*, Jie Tian*, Enhanced glypican-3-targeted identification of hepatocellular carcinoma with liver fibrosis by pre-degrading excess fibrotic collagen, Acta Biomaterialia, 158, 435–448, 2023, https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.12.062.

 • 20.

  Yimeng Li; Hui Hui; Peng Zhang; Jing Zhong; Lin Yin; Haoran Zhang; Bo Zhang; Yu An; Jie Tian "Modified Jiles–Atherton Model for Dynamic Magnetization in X-Space Magnetic Particle Imaging," in IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 70, no. 7, pp. 2035-2045, 2023, doi: 10.1109/TBME.2023.3234256.

 • 1.

  Yin L, Guo H, Zhang P, Li Y, Hui H, Du Y, Tian J. System matrix recovery based on deep image prior in magnetic particle imaging. Physics in Medicine & Biology 2022 Dec 30. doi: 10.1088/1361-6560/acaf47.

 • 2.

  Yanjun Liu, Hui Hui, Sijia Liu, Guanghui Li, Bo Zhang, Jing Zhong, Yu An and Jie Tian, Weighted sum of harmonic signals for direct imaging in magnetic particle imaging, Physics in Medicine & Biology, 2022 Dec. doi: 10.1088/1361-6560/aca9b9

 • 3.

  Peng Z, Lu C, Shi G, Yin L, Liang X, Song G, Tian J, Du Y. Sensitive and quantitative in vivo analysis of PD-L1 using magnetic particle imaging and imaging-guided immunotherapy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2022 Dec 12. doi: 10.1007/s00259-022-06083-2.

 • 4.

  Wei Li#, Xiaohua Jia#, Lin Yin#, Zhiyun Yang, Hui Hui, Jianlin Li, Wenhui Huang, Jie Tian*, Shuixing Zhang*, Advances in magnetic particle imaging and perspectives on liver imaging, iLIVER, 2022, https://doi.org/10.1016/j.iliver.2022.10.003.

 • 5.

  Wu X, He B, Gao P, Zhang P, Shang Y, Zhang L, Zhong J, Jiang J*, Hui H*, Tian J*. PGNet: Projection generative network for sparse-view reconstruction of projection-based magnetic particle imaging. Med Phys. 2023; 50: 2354– 2371. doi: 10.1002/mp.16048.

 • 6.

  Yin L, Li W, Du Y, Wang K, Liu Z, Hui H, Tian J. Recent developments of the reconstruction in magnetic particle imaging. Vis Comput Ind Biomed Art. 2022 Oct 1;5(1):24. doi: 10.1186/s42492-022-00120-5.

 • 7.

  Jianghong Zhong*, Chanyu Zheng, Haiqiang Gao, Wei Tong, Hui Hui, Jie Tian*, Noninvasive imaging of the lung NETosis by anti-Ly6G iron oxide nanoparticles, Heliyon, 8(8), 2022, e10043, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10043.

 • 8.

  Jia G*, Huang L, Wang Z, Liang X, Zhang Y, Zhang Y, Miao Q, Hu K, Li T*, Wang Y, Xi L, Feng X, Hui H, Tian J*. Gradient-Based Pulsed Excitation and Relaxation Encoding in Magnetic Particle Imaging. IEEE Trans Med Imaging. 2022;41(12):3725-3733. doi:10.1109/TMI.2022.3193219

 • 9.

  Shang Y, Liu J, Zhang L, Wu X, Zhang P, Yin L, Hui H, Tian J. Deep learning for improving the spatial resolution of magnetic particle imaging. Phys Med Biol. 67 (2022) 125012, doi: 10.1088/1361-6560/ac6e24.

 • 10.

  Wang G, Li W, Shi G, Tian Y, Kong L, Ding N, Lei J, Jin Z, Tian J, Du Y. Sensitive and specific detection of breast cancer lymph node metastasis through dual-modality magnetic particle imaging and fluorescence molecular imaging: a preclinical evaluation. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2022 May 20. doi: 10.1007/s00259-022-05834-5.

 • 11.

  Zhang W, Liang X, Zhu L, Zhang X, Jin Z, Du Y, Tian J, Xue H. Optical magnetic multimodality imaging of plectin-1-targeted imaging agent for the precise detection of orthotopic pancreatic ductal adenocarcinoma in mice. EBioMedicine. 2022 May 4;80:104040. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104040.

 • 12.

  Shen, Y, Hu, C, Zhang, P, Tian, J, Hui, H. A novel software framework for magnetic particle imaging reconstruction. Int J Imaging Syst Technol. 2022; 32( 4): 1119- 1132. doi:10.1002/ima.22707

 • 1.

  Wei Tong#, Hui Hui#*, Wenting Shang#, Yingqian Zhang#, Feng Tian, Qiang Ma, Xin Yang, Jie Tian*, Yundai Chen*. Highly sensitive magnetic particle imaging of vulnerable atherosclerotic plaque with active myeloperoxidase-targeted nanoparticles. Theranostics 2021; 11(2):506-521.

 • 2.

  Jiang Z, Han X, Du Y, Li Y, Li Y, Li J*, Tian J*, Wu A*. Mixed Metal Metal-Organic Frameworks Derived Carbon Supporting ZnFe2O4/C for High-Performance Magnetic Particle Imaging. Nano Lett. 2021 Apr 14;21(7):2730-2737. doi: 10.1021/acs.nanolett.0c04455. Epub 2021 Apr 2.

 • 1.

  You H#, Shang W#*, Min X, Weinreb J, Li Q, Leapman M, Wang L*, Tian J*. Sight and Switch off: Nerve Density Visualization for Interventions Targeting Nerves in Prostate Cancer. Science Advances. 2020 Feb 5;6(6):eaax6040, DOI: 10.1126/sciadv.aax6040.

 • 2.

  Q. Wang#, X. Ma#, H. Liao, Z. Liang, F. Li, J. Tian*, and D. Ling*, Artificially Engineered Cubic Iron Oxide Nanoparticle as a High-Performance Magnetic Particle Imaging Tracer for Stem Cell Tracking. ACS Nano, 2020. 14(2): p. 2053-2062.

 • 3.

  Liang X, Wang K, Du J, Tian J, Zhang H. The first visualization of chemotherapy-induced tumor apoptosis via magnetic particle imaging in a mouse model. Phys Med Biol. 2020 Sep 24;65(19):195004. doi: 10.1088/1361-6560/abad7c.

 • 1.

  Y Du, X Liu, Q Liang, XJ Liang, J Tian. Optimization and Design of Magnetic Ferrite Nanoparticles with Uniform Tumor Distribution for Highly Sensitive MRI/MPI Performance and Improved Magnetic Hyperthermia Therapy. Nano Lett. 2019 Jun 12;19(6):3618-3626. doi:10.1021/acs.nanolett.9b00630.