• 1.

  Lu Wang, Yan Huang, Yishen Zhao, Jie Tian, Lu Zhang & Yang Du, Improved Quantitative Analysis Method for Magnetic Particle Imaging Based on Deblurring and Region Scalable Fitting, Molecular Imaging and Biology (2023) DOI: 10.1007/s11307-023-01812-x

 • 2.

  Wei Tong, Yingqian Zhang, Hui Hui, Xin Feng, Bin Ning, Tengfei Yu, Wei Wang, Yaxin Shang, Guanghao Zhang, Suhui Zhang, Feng Tian, Wen He, Yundai Chen, Jie Tian, Sensitive magnetic particle imaging of haemoglobin degradation for the detection and monitoring of intraplaque haemorrhage in atherosclerosis, eBioMedicine, Volume 90, 2023,104509, DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104509.

 • 3.

  Zhang, Peng and Liu, Jie and Li, Yimeng and Yin, Lin and An, Yu and Zhong, Jing and Hui, Hui and Tian, Jie, Dual-Feature Frequency Component Compression Method for Accelerating Reconstruction in Magnetic Particle Imaging, IEEE Transactions on Computational Imaging, 2023, 9, 289-297,DOI: 10.1109/TCI.2023.3255787

 • 4.

  Huiling Peng, Zechen Wei, Yimeng Li, Tao Zhu, Tan Wang, Zhan Fan, Xin Yang, Jie Tian, Hui Hui, Multi-scale dual domain network for nonlinear magnetization signal filtering in magnetic particle imaging, Biomedical Signal Processing and Control, Volume 85, 2023,104863, DOI: 10.1016/j.bspc.2023.104863.

 • 5.

  Yaxin Shang, Jie Liu*, Yanjun Liu, Bo Zhang, Xiangjun Wu, Liwen Zhang*, Wei Tong, Hui Hui and Jie Tian*,Anisotropic edge-preserving network for resolution enhancement in unidirectional Cartesian magnetic particle imaging,Physics in Medicine & Biology, 2023, 68, Number 4. doi: 10.1088/1361-6560/acb584.

 • 6.

  Jiaming Zhuo#, Yueqi Wang#, Hui Hui#, Changjian Li, Junying Yang, Peng Zhang, Chihua Fang*, Jie Tian*, Enhanced glypican-3-targeted identification of hepatocellular carcinoma with liver fibrosis by pre-degrading excess fibrotic collagen, Acta Biomaterialia, 2023, https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.12.062.

 • 7.

  Yimeng Li; Hui Hui; Peng Zhang; Jing Zhong; Lin Yin; Haoran Zhang; Bo Zhang; Yu An; Jie Tian "Modified Jiles–Atherton Model for Dynamic Magnetization in X-Space Magnetic Particle Imaging," in IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2023, doi: 10.1109/TBME.2023.3234256.

 • 1.

  Yin L, Guo H, Zhang P, Li Y, Hui H, Du Y, Tian J. System matrix recovery based on deep image prior in magnetic particle imaging. Physics in Medicine & Biology 2022 Dec 30. doi: 10.1088/1361-6560/acaf47.

 • 2.

  Yanjun Liu, Hui Hui, Sijia Liu, Guanghui Li, Bo Zhang, Jing Zhong, Yu An and Jie Tian, Weighted sum of harmonic signals for direct imaging in magnetic particle imaging, Physics in Medicine & Biology, 2022 Dec. doi: 10.1088/1361-6560/aca9b9

 • 3.

  Peng Z, Lu C, Shi G, Yin L, Liang X, Song G, Tian J, Du Y. Sensitive and quantitative in vivo analysis of PD-L1 using magnetic particle imaging and imaging-guided immunotherapy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2022 Dec 12. doi: 10.1007/s00259-022-06083-2.

 • 4.

  Wei Li#, Xiaohua Jia#, Lin Yin#, Zhiyun Yang, Hui Hui, Jianlin Li, Wenhui Huang, Jie Tian*, Shuixing Zhang*, Advances in magnetic particle imaging and perspectives on liver imaging, iLIVER, 2022, https://doi.org/10.1016/j.iliver.2022.10.003.

 • 5.

  Wu X, He B, Gao P, Zhang P, Shang Y, Zhang L, Zhong J, Jiang J*, Hui H*, Tian J*. PGNet: Projection generative network for sparse-view reconstruction of projection-based magnetic particle imaging. Med Phys. 2022 Oct 14. doi: 10.1002/mp.16048.

 • 6.

  Yin L, Li W, Du Y, Wang K, Liu Z, Hui H, Tian J. Recent developments of the reconstruction in magnetic particle imaging. Vis Comput Ind Biomed Art. 2022 Oct 1;5(1):24. doi: 10.1186/s42492-022-00120-5.

 • 7.

  Jianghong Zhong*, Chanyu Zheng, Haiqiang Gao, Wei Tong, Hui Hui, Jie Tian*, Noninvasive imaging of the lung NETosis by anti-Ly6G iron oxide nanoparticles, Heliyon, 8(8), 2022, e10043, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10043.

 • 8.

  Jia G*, Huang L, Wang Z, Liang X, Zhang Y, Zhang Y, Miao Q, Hu K, Li T*, Wang Y, Xi L, Feng X, Hui H, Tian J*. Gradient-Based Pulsed Excitation and Relaxation Encoding in Magnetic Particle Imaging. IEEE Trans Med Imaging. 2022;41(12):3725-3733. doi:10.1109/TMI.2022.3193219

 • 9.

  Shang Y, Liu J, Zhang L, Wu X, Zhang P, Yin L, Hui H, Tian J. Deep learning for improving the spatial resolution of magnetic particle imaging. Phys Med Biol. 67 (2022) 125012, doi: 10.1088/1361-6560/ac6e24.

 • 10.

  Wang G, Li W, Shi G, Tian Y, Kong L, Ding N, Lei J, Jin Z, Tian J, Du Y. Sensitive and specific detection of breast cancer lymph node metastasis through dual-modality magnetic particle imaging and fluorescence molecular imaging: a preclinical evaluation. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2022 May 20. doi: 10.1007/s00259-022-05834-5.

 • 11.

  Zhang W, Liang X, Zhu L, Zhang X, Jin Z, Du Y, Tian J, Xue H. Optical magnetic multimodality imaging of plectin-1-targeted imaging agent for the precise detection of orthotopic pancreatic ductal adenocarcinoma in mice. EBioMedicine. 2022 May 4;80:104040. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104040.

 • 12.

  Bo Zhang, Haoran Zhang, Yanjun Liu, Jie He, Jing Zhong, Hui Hui, Jie Tian, Response characteristics of magnetic particle spectroscopy under different excitation waveforms, International Journal on Magnetic Particle Imaging, 8 (1 Suppl 1)

 • 13.

  Shen, Y, Hu, C, Zhang, P, Tian, J, Hui, H. A novel software framework for magnetic particle imaging reconstruction. Int J Imaging Syst Technol. 2022; 32( 4): 1119- 1132. doi:10.1002/ima.22707

 • 14.

  Guang Jia, Liyu Huang, Ze Wang, Xiaofeng Liang, Yu Zhang, Yifei Zhang, Qiguang Miao, Kai Hu, Tanping Li, Ying Wang, Li Xi, Xin Feng, Hui Hui, Jie Tian, High-resolution MPI with spatially resolved measurement on field free lines, International Journal on Magnetic Particle Imaging, 8 (1 Suppl 1)

 • 15.

  Peng Zhang, Jie Liu, YiMeng Li, Lin Yin, Hui Hui, Jie Tian, Adaptive Permissible Region Strategy for Magnetic Particle Imaging, International Journal on Magnetic Particle Imaging, 8 (1 Suppl 1)

 • 16.

  Yanjun Liu, Hui Hui, Jie Tian, Hybrid harmonic projection reconstruction for magnetic particle imaging, International Journal on Magnetic Particle Imaging, 8 (1 Suppl 1)

 • 17.

  Lin Yin, Peng Zhang, Yimeng Li, Hui Hui, Jie Tian, Image Reconstruction in Magnetic Particle Imaging Based on Gaussian Weighted Laplace Prior Regularization, International Journal on Magnetic Particle Imaging, 8 (1 Suppl 1)

 • 18.

  Yimeng Li, Peng Zhang, Hui Hui, Lin Yin, Jie Tian, Averaging Randomized Kaczmarz for Magnetic Particle Imaging, International Journal on Magnetic Particle Imaging, 8 (1 Suppl 1)

 • 1.

  Wei Tong#, Hui Hui#*, Wenting Shang#, Yingqian Zhang#, Feng Tian, Qiang Ma, Xin Yang, Jie Tian*, Yundai Chen*. Highly sensitive magnetic particle imaging of vulnerable atherosclerotic plaque with active myeloperoxidase-targeted nanoparticles. Theranostics 2021; 11(2):506-521.

 • 2.

  Jiang Z, Han X, Du Y, Li Y, Li Y, Li J*, Tian J*, Wu A*. Mixed Metal Metal-Organic Frameworks Derived Carbon Supporting ZnFe2O4/C for High-Performance Magnetic Particle Imaging. Nano Lett. 2021 Apr 14;21(7):2730-2737. doi: 10.1021/acs.nanolett.0c04455. Epub 2021 Apr 2.

 • 1.

  You H#, Shang W#*, Min X, Weinreb J, Li Q, Leapman M, Wang L*, Tian J*. Sight and Switch off: Nerve Density Visualization for Interventions Targeting Nerves in Prostate Cancer. Science Advances. 2020 Feb 5;6(6):eaax6040, DOI: 10.1126/sciadv.aax6040.

 • 2.

  Q. Wang#, X. Ma#, H. Liao, Z. Liang, F. Li, J. Tian*, and D. Ling*, Artificially Engineered Cubic Iron Oxide Nanoparticle as a High-Performance Magnetic Particle Imaging Tracer for Stem Cell Tracking. ACS Nano, 2020. 14(2): p. 2053-2062.

 • 3.

  Liang X, Wang K, Du J, Tian J, Zhang H. The first visualization of chemotherapy-induced tumor apoptosis via magnetic particle imaging in a mouse model. Phys Med Biol. 2020 Sep 24;65(19):195004. doi: 10.1088/1361-6560/abad7c.

 • 1.

  Y Du, X Liu, Q Liang, XJ Liang, J Tian. Optimization and Design of Magnetic Ferrite Nanoparticles with Uniform Tumor Distribution for Highly Sensitive MRI/MPI Performance and Improved Magnetic Hyperthermia Therapy. Nano Lett. 2019 Jun 12;19(6):3618-3626. doi:10.1021/acs.nanolett.9b00630.